۹۷ درصد از درآمدهای استان در سال ۱۴۰۰ از مالیات تامین شده است/ ۵۷ هزار اظهارنامه برای سال ۱۴۰۰ تسلیم شده است

در سال ۱۴۰۰ اداره کل مالیات استان زنجان ۹۷ درصد از درآمدهای استان را تامین کرده است .با این حال این درآمدهای کل هزنیه های عمرانی و جاری استان را نتوانست پوشش دهد. ...