«ویروس انگیسی» به زنجان آمد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: اولین مورد ویروس جهش یافته انگلیسی در زنجان شناسایی و پیگیریهای بهداشتی برای افرادی که در تماس نزدیک با نامبرده بودند، توسط تیم های رهگیری انجام شد و در زمان حاضر فرد بیمار وضعیت عمومی خوبی دارد. ...