تامین روشنایی معبر پادگان در مراحل نهایی قرار دارد

پروژه تامین روشنایی معبر پادگان با ۴۵۰ متر شبکه فشار متوسط در مراحل نهایی قرار دارد. تعداد پایه‌های روشنایی جانمایی و نصب شده در این پروژه ۱۵۰ اصله است و طراحی و اجرای روشنایی این معبر به طول ۵۶۰۰متر با توجه به شرایط جغرافیایی و قرارگرفتن این معبر در گذرگاه منطقه نظامی با دقت اجرا شده است. ...