فن آور داریم ولی خریدار فناوری نداریم/ اعتبار پارک فناوری زنجان باید حداقل سه برابر افزایش داشته باشد

فناوری همیشه به فن بازار منجر نمی شود و در زنجان کمتر شاهد فن بازار هستیم درواقع فن آور داریم ولی خریدار فناوری نداریم و بیشتر در استانهای بزرگ این امر ملموس است. با برگزاری تنها چند نمایشگاه در چند استان بزرگ می توانیم خروجی خوبی را از نمایشگاه های فناوری شاهد باشیم. ...