زمین های مربوط به پارک هاشم نژاد شش دانگ به نام شهرداری زنجان است

سند پارک هاشم نژاد شش دانگ به نام شهرداری است و سفر رییس بنیاد مستضعفان به زنجان هم برای همین یانتقال سندبه نام شهرداری صورت گرفت. ...