جابه جایی دستگاه‌های شتاب نگار زلزله قدیمی در استان/ مطالعات پدافند غیرعامل در احداث واحدهای نهضت ملی مسکن انجام شده است

در احداث واحدهای نهضت ملی مسکن مطالعات پدافند غیر عامل انجام شده و حریم گسل در جانمایی ،طراحی ،برنامه ریزی و مکان یابی، در نظر گرفته می شود. ...