از مراکز مجاز درخواست پرستار کنید

در شرایط حاضرگاهی از پرستاران و یا حتی نیروهای غیرمتخصص مثل نیروهای خدماتی بیمارستانها اقدام به ارائه خدمات پرستاری در منزل می کنند که با توجه به شر ایط کرونایی این اقدامات بیشتر هم شده که موجبات سوء استفاده برخی ها از این فرصت می شود. ...