طرح تولید دام سبک با ظرفیت ۱۰۰هزار رأس گوسفند در خدابنده

پیام ملّت-رئیس سازمان جهاد کشاورزی زنجان گفت:طرح سرمایه گذاری تولید دام سبک گوسفندی در زنجان با ظرفیت پرورش ۱۰۰ هزار راس دام سبک در شهرستان خدابنده اجرا می شود. ...