تصویب ساخت پروژه مسیر آرامستان و ساماندهی زنجانرود با هزینه ۹۹۷ میلیارد تومان در زنجان

پروژه طراحی و ساخت اصلاح هندسی و تقاطع های غیر همسطح بلوار شهیدان کریمی و ساماندهی کانال زنجانرود به مبلغ ۹۹۷ میلیارد تومان در شورای شهر زنجان به تصویب رسید. ...