ویزیت همزمان بیماران تخلّف است

ویزیت همزمان چند بیمار توسط برخی از پزشکان خصوصا متخصصان زنان و زایمان سبب نارضایتی مراجعین به مطب ها است که از لحاظ قانونی و اخلاقی و اصل رازداری و حفظ حریم خصوصی بیماران، این نارضایتی به جاست و قابل پیگیری است . ...