آبفا مسبب بیشتر خرابی های پیاده روهای آب بر است

پیام ملّت-رئیس شورای آب بر از خرابی پیاده روها در این شهرستان خبر داد و گفت: بیشترین خرابی های پیاده‌ روهای آب بر به علت فعالیت های آبفا است. ...