بیش از ۷۰۰ هکتار از اراضی زراعی زنجان به کشت تونلی اختصاص یافته است

پیام ملّت- مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان زنجان گفت: براساس بازدیدهای میدانی و پایش های صورت گرفته بیش از ۷۰۰ هکتار از زمین های زراعی به روش های زیرنایلونی و تونلی کشت می شود. ...