آمار یکسانی از کمبود معلم در کشور نداریم/دانشگاه فرهنگیان زنجان بیش از ظرفیتش دانشجو دارد

تقاضای معلم از طرف آموزش و پرورش داده می شود و ما تا کنون در جذب دانشجو قصوری نداشته ایم. امسال کل کلاسها و خوابگاههای دانشگاه فرهنگیان بیش از ظرفیتشان دانشجو دارند. در پردیس دختران، دانشجویان از اتاقهای ۱۴ نفره در خوابگاه استفاده می کنند که شرایط سختی برای دانشجویان است. ...