دانشگاه فرهنگیان را دریابید/اگر فضای مورد نیاز تامین نشود نمی توانیم دانشجومعلم جذب کنیم

امروز اگر فضای مناسب برای جذب آموزش و سرای معلم برای اسکان آنها فراهم نشود امکان جذب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان را نخواهیم داشت که کمبود معلم در استان را تامین کنیم . ...