مردم پیش از حادثه به دنبال فراگیری كمك های اولیه در شرایط بحران بروند

مدیر کل مدیریت بحران استان زنجان گفت: آموزش مردم باید به عنوان یك نیاز مثل سلامتی مطرح و خانواده ها نسبت به فراگیری آموزش های امدادی دغدغه مند و طرح هر خانواده یك امدادگر محقق شود. ...