ثبت نام ۱۰۰ داوطلب برای«شورای شهر زنجان» / ثبت نام نماینده ادوار مجلس صحت ندارد/ حضور کمرنگ زنان در ثبت نام

فرماندار زنجان گفت : از ابتدای روز ۲۰ اسفند تا پایان وقت ثبت نام روز یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۰۰ نامزد شورای شهر در شهرهای«زنجان ، نیک پی و ارمغانخانه» ثبت نام قطعی کرده اند و روز سه شنبه ۲۶ اسفند آخرین مهلت ثبت نام است. ...