چگونه شماره تلفن کسب و کار خود را در سامانه ۱۱۸ ثبت کنیم؟

ثبت مشاغل در سامانه ۱۱۸ ، با مدارک و مستندات قانونی و معتبر قابل انجام است و تمامی مشاغلی که در سامانه ۱۱۸ ثبت شده اند، دارای مجوز هستند . ...