توزیع ماهانه ۱۰ هزار تن آرد بین ۱۶۰۰ واحد نانوایی استان زنجان

بیش از ۸۹ هزار تن آرد از اول فروردین تا ۳۰ آذر ماه سالجاری در سطح استان زنجان توزیع شده است.به طور میانگین ماهانه ۱۰ هزار تن آرد در بین ۱۶۰۰ واحد نانوایی سطح استان توزیع می گردد که از آن حدود ۷۰۰ نانوایی در شهر زنجان قرار دارد. ...

توزیع آرد در روستاهای فاقد نانوایی طبق روال قبل است

هر سال بیش از ۵۰۰۰ تن آرد خام خانه پز به روستاهای فاقد نانوایی توزیع می‌شود در حال حاضر هم آرد به روستاهایی که فاقد نانوایی هستند مثل سالیان گذشته به صورت آرد خام توزیع می‌ شود. ...

ماهانه ۱۰ هزار تن آرد بین ۱۶۰۰ واحد نانوایی در استان زنجان توزیع میشود

ماهانه ۱۰ هزار تن آرد در بین بیش از ۱۶۰۰ واحد نانوایی سطح استان توزیع می گردد که از آن حدود ۷۵۰ نانوایی در شهر زنجان قرار دارد.بیش از ۱۳۷ هزار تن آرد در سال ۱۴۰۰ سطح استان زنجان توزیع شده است. ...