شرکت سرجین بافت به محض تامین اعتبار شروع به فعالیت می‌کند

شرکت سرجین بافت که جزء مصوبات سفر ریاست جمهوری است به محض تأمین منابع مالی شروع به کار خواهد کرد . ...